RegulaminRegulamin

Regulamin sklepu internetowego
1 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz sposób sprzedaży towarów prowadzonej przez Ginger’s Tactical Gear Daniel Rausz z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem sklepu internetowego www.gtg.com.pl – zwanego dalej „Sklepem internetowy”.

§1
 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Ginger’s Tactical Gear , dostępny pod adresem internetowym www.gtg.com.pl, prowadzonym przez Daniela Rausz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GTG Daniel Rausz, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 584-275-34-06, REGON 365466678.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszelkie prawa Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, formularzy, zdjęć Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celu ich prezentacji należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta odbywa się poprzez założenie Konta Klienta zgodnie z § … Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7. Ceny Towarów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
8. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta składa się z ceny Towaru oraz koszt dostawy obejmujący, opłatę za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe, o których Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§2 Definicje
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 
www.gtg.com.pl
3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działając w domenie www.gtg.com.pl
4. Sprzedawca – oznacza, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmę GTG Daniel Rausz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
6. Klient – oznacza każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach 
działalności Sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową.
8. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażone za pomocą Formularza 
Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru.
9. Formularz Zamówienia – oznacza formularz (interaktywny) dostępny na Stronie Sklepu 
Internetowego, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie towaru do Koszyka, 
określający warunki Umowy Sprzedaży wraz ze sposobem płatności i dostawy.
10. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, służący do gromadzenia danych 
podanych przez Klienta oraz informacji o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
11. Hasło – oznacza indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków cyfrowych, literowych 
lub innych określonych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, którego celem jest 
zabezpieczenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
12. Formularz rejestracji – (interaktywny) formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, 
umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
13. Koszyk – oznacza element oprogramowania Sklepu, umożliwiające podgląd wybranych 
przez Klienta Towarów do zakupu oraz dokonanie modyfikacji danych zamówienia, 
zwłaszcza ilości produktów.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Strony 
Sklepu Internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a 
Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach 
niniejszego Regulaminu, między Klientem a Sprzedawcą bez jednoczesnej fizycznej 
obecności stron.
16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez 
Sprzedawcą za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
17. Dostawca – oznacza firmę (kurierską), z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie 
Dostawy Towarów.

§3 
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy Ginger’s Tactical Gear Daniel Rausz ul. Bora-Komorowskiego 24 Gdańsk 80-377
2. Adres e-mail Sprzedawcy GTG@GTG.com.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy +48 501 766 888
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 87 1140 2004 0000 3102 7647 3095
5. Klient ma możliwość porozumiewać się Sprzedawcą w godzinach pon-pt 9-17
6. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru 
telefonu, podanego w niniejszym paragrafie.

§4
 Wymagania techniczne
1. Sprzedawca dołoży należytych starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu przy użyciu znanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Firefox, Chrome itp.  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
c) korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która 
umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies
d) zainstalowany program FlashPlayer

§5 
Korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (dalej „Klient”).
3. Zamówienia na Towary marki GTG, można składać za pośrednictwem strony 
www.gtg.com.pl

§6 
Zakładanie konta w Sklepie
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji wypełniając Formularz rejestracji dostępnej na Stornie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej na formularzu rejestracyjnym. W trakcie Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
2. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą dokonania potwierdzenia, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Prowadzenia Konta Klienta, natomiast klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz możliwość dokonania w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zmian w podanych danych, jak i usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
3. Podczas tworzenia Konta Klienta, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.
4. W trakcie rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca jest obowiązany do podania celu zbierania danych osobowych Klienta, jak również o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 

5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Logowanie się Klienta na indywidualne Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, 
ustalonych podczas rejestracji.

§7 
Składanie i realizacja zamówień
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez Stronę Internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
4. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać Towar i następnie dodać do zamówienia poprzez wybór polecenia „do koszyka”
b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji
c) w sytuacji wyboru złożenia zamówienia bez konieczności rejestracji, należy wypełnić 
Formularz zamówienia, poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, rodzaju dostarczenia przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
d) Klient po skompletowaniu całości zamówienia, odznacza sposób dostawy Towaru, formę płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy – poprzez wybranie na formularzu przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
e) każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje w drodze rokowań. Klient rozpoczyna rokowania poprzez złożenie swojej oferty za pośrednictwem strony internetowej www.gtg.com.pl, zaś Sprzedający ofertę tę może przyjąć bądź odrzucić.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca każdorazowo przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty – o której mowa w § … powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§8 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – Klient obowiązany jest do dokonania 
płatności w terminie 7dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal Polska – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z sytemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta;

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę – DialCom24 Sp. z o.o. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z sytemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta;

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę – mBank S.A. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z sytemu PayNow o dokonaniu płatności przez Klienta;

e) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Apple Pay lub Google Pay, obsługiwany przez firmę – Stripe, Inc. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z sytemu Apple Pay lub Google Pay o dokonaniu płatności przez Klienta;

f) kartą płatniczą

g) gotówką za pobraniem, płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki – realizacja zamówienia 
nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 
realizacji.

3. W sytuacji bezskutecznego upływu terminu płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
adres poczty elektronicznej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§9 
Metody dostawy
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Koszt dostawy Towaru (opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane 
Klientowi na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową sprzedaży.
4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie „dni roboczych” niezbędnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. Klient, w dniu wysłania Towaru otrzymuje na adres poczty elektronicznej, informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczone Towary – jeżeli Klient wyrazi taką wolę.
9. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
c) Odbiór przesyłki w punkcie – paczkomat

§10 Promocje/Gwarancja
1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
2. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
3. Sprzedawca udziela stałego rabatu w wysokości 10 % pracownikom służb mundurowych, po okazaniu/uprawdopodobnieniu drogą elektroniczną (e-mailem do Sprzedawcy), przynależności do poszczególnej formacji mundurowej.
4. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
5. Produkty Ginger’s Tactical Gear objęte sprzedażą w Sklepie Internetowym (strona www.) objęte są dożywotnią gwarancją w zakresie elementów szycia , pod warunkiem używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Dożywotnią gwarancją nie są objęte: przetarcia, uszkodzenia mechaniczne oraz wybarwienie materiału.

§ 11 Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego od Sprzedawcy Towaru Klient może zgłosić reklamację w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego z zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
4. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy
wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez
Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Formularz Zwrotny

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) 
jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, potwierdzenie zakupu Towaru u 
Sprzedawcy oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli klientem 
jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towar odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w 
ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§12 
Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu:
a) oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy
c) na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej 
Sklepu pod adresem

Formularz odstąpienia od umowy

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie internetowej pod adresem (Elektroniczny Formularz Odstąpienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży , jest ona uważana za niezawartą.
7. W sytuacji gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim 
sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego oświadczenia, zwrócić mu 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy towaru do Konsumenta.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do 
chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia w odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu 
wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi
bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.
12. W przypadku gdy ze względu na charakter towaru nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu, będzie się znajdować w opisie produktu w Sklepie.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Towar przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13 
Ochrona danych osobowych
1.Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 

§ 14 
Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce skutecznie zakwestionowanego przepisu regulaminu
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.gtg.com.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych w Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotami tymi m.in. są rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym – ODR.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:
a) zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
b) zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.
7. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.gtg.com.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności